چند جمله قابل تامل.............

برای دادن گل به دیگران، منتظر مراسم تدفین آنها نباشید ...


از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :

 شما چطور شصت سال با هم زندگی کردید؛

 گفتند : ما متعلق به نسلی هستیم که ، وقتی چیزی خراب می شد؛

 تعمیرش می کردیم نه تعویضش!جملات زیبا گیله مرد خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند ...

حسادت ممنوع !

نویسنده : ؟؟


جملات زیبا گیله مردسگی به گربه ای گفت : من با این همه صفات خوب ، درخانه مردم جایی ندارم. چرا تو با اینکه هیچ صفت خوبی نداری ؛ مردم تورا درمنزل راه می دهند؟

گربه گفت : به جهت اینکه توحیوانی هستی غریب آزار؛ واین همه ی صفات خوبت را ازبین برده است !

از کتاب ریاض الحکایات


جملات زیبا سگ و گربه
 

 گویند سگ ده خوی نیک دارد که هرکس داشته باشد خوشبخت شود :

 ـ منزل ندارد، واین ازصفت مجردان است.
 
  ـ شب بیداراست، واین صفت عبادت کاران است.
 
  ـ درسفرتوشه برنمی دارد، واین صفت اهل توکل است.

 ـ چون سفره گستردند کناری نشیند، واین صفت منیع طبان است.

 ـ اگراورا بزنند وبرانند به اندک نوازشی بازمی گردد واین صفت مریدان است.
 
 ـ درسختی ورفاه ازصاحبش دست نمی کشد، واین نشانه صابران است.
 
 ـ پس ازمرگ ارثی ندارد، واین شیوه ی ازدنیا گذشتگان است.
 
  ـ همیشه گرسنه است، واین نشانه مجاهدان است.
 
 ـ پیوسته ترسانست، واین علامت صالحان است.
 
 ـ به کم قانع است، واین شیوه ی عاشقان است.


منبع : وبلاگ مسافر درنگی

جملات زیبا درباره سگ