چند جمله

درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ،

 

دریغ از درمان که عکسش نامرد است

 

این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای

 

 اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره

  

روی هر کسی که دست گذاشتیم .....

 

روی ما پا گذاشت

  

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ،

 

 نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه

  

نه آن باش که از تو سیر شوند نه آن باش

 

 که بر تو شیر شوند

  

وقتی زندگی رو از یخ می سازی ، برای

 

آب شدنش گریه نکن 

  

وقتی ارزش ها عوض می شوند ......

 

عوضی ها با ارزش می شوند

  

کاش یک جایی زندگی می فروختند،

 

 آنهم به شرط چاقو